Ms. Garrett online

Freshman Second Semester

January 27


No School for students

Teacher plan/grade day


January 28
January 29
January 30
January 31

February 3
February 4
February 5
February 6
February 7

February 10
February 11
February 12
February 13
February 14

February 17

No school

Presidents' Day holidayFebruary 18
February 19
February 20
February 21

February 24
February 25
February 26
February 27
February 28

March 2
March 3
March 4
March 5
March 6

March 9
March 10
March 11
March 12
March 13

March 16
March 17March 18March 19March 20

March 23

Spring BreakMarch 24

Spring Break

March 25

Spring Break

March 26

Spring Break

March 27

Spring Break

March 30
March 31
April 1
April 2
April 3

April 6

No school for students

Teacher grade/plan day


April 7
April 8
April 9
April 10

April 13
April 14
April 15
April 16
April 17

April 20
April 21
April 22
April 23
April 24

April 27
April 28
April 29
April 30
May 1

May 4
May 5
May 6
May 7
May 8

May 11
May 12
May 13
May 14
May 15

May 18
May 19
May 20
May 21
May 22

May 25

No school

Memorial Day holidayMay 26
May 27
May 28
May 29

June 1
June 2
June 3   Finals
June 4   Finals
June 5   Finals